Naše činnost:   

  Komplexní služby provozování vodovodů

údržba a opravy   

 • vodních zdrojů
 • čerpacích stanic
 • vodovodních sítí

odstraňování poruch a havárií
instalace vodoměrů
dodržování předepsané jakosti pitné vody
odečty vodoměrů

    ceník služeb
    ceník vodného a stočného
    provozované lokality
    

  Komplexní služby provozování čistíren odpadních vod a kanalizací

údržba a opravy

 • kanalizačních sítí
 • čistíren odpadních vod

odstraňování poruch a havárií
čištění odpadních vod na předepsanou kvalitu

    ceník služeb

  Komplexní technické služby

Příprava a realizace vodohospodářských staveb
vodovodní a kanalizační přípojky a řady
předčistící zařízení a čistírny odpadních vod
vyřizování vodohospodářských povolení a jejich aktualizace
zpracování kanalizačních řádů a provozních řádů

Pitné vody
kontrola zabezpečení jakosti
pásma hygienické ochrany

 • kontrola a ochrana
 • jednání s orgány státní správy

Odpadní vody
sledování kanalizačních výustí

 • odběry vzorků, chemické analýzy, měření průtoků
 • bilanční výpočty znečištění
 • zpracování poplatkových hlášení a přiznání
 • jednání s orgány státní správy

Chemické analýzy pitných a odpadních vod
pro domovní studny a čistírny
pro zemědělce
pro průmyslové podniky
pro obce a města                                     
Laboratoř č. 4127 s osvědčením o správné činnosti ASLAB.
  
    akreditace laboratoře
    metody CHVaK 2018-2023
    drtiče kuchyňských odpadů
    ceník služeb
    fotogalerie

  Dopravní služby

nákladní doprava
stavební stroje
speciální technika
nouzové zásobování vodou
dovoz vody do bazénů

    ceník služeb

  Speciální služby

likvidace septiků, žump a lapačů tuků
čištění kanalizací speciální technikou
kontrola kanalizací televizní kamerou
vyhledání poruch vodovodních sítí
poradenské činnost
prodej vodovodního materiálu